DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN (P2)

Go down

DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN (P2)

Bài gửi  Admin on Fri Nov 04, 2011 2:31 pm

Tiếp theo P1 (tr10-tr20)

B/ PHẦN II
TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG
THEO TỪNG TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Như đã giới thiệu ở trên, Trường tiểu học số 1 Quảng An đề ra kế hoạch kiểm định và biện pháp cụ thể như sau:
Mục tiêu:
- KĐCLGD là công cụ để nhà trường tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.
+ KĐCLGD nhằm nắm rõ tình hình thực tế nhà trường để đưa ra phương pháp đổi mới trong công tác quản lí giảng dạy và đánh giá nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục.
+ KĐCLGD làm rõ thực trạng, quy mô, chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục, theo chức năng nhiệm vụ của trường, đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường;
+ KĐCLGD nhằm tìm ra những điểm mạnh, những mặt còn tồn tại, cũng như những cơ hội, thách thức và nhiệm vụ đối với Trường tiểu học số 1 Quảng An trong giai đoạn mới.
+ Đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể để từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục trong trường (học lực và hạnh kiểm).
+ Từ đó, xây dựng kế hoạch hành động để tiếp tục phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt tồn tại, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Tự đánh giá còn với mục tiêu công khai với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Việc tự đánh giá cũng là để cơ quan có thẩm quyền đánh giá và công nhận Trường tiểu học số 1 Quảng An đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
- Trên tinh thần đó, Trường tiểu học số 1 Quảng An đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục cùng với các trường khác trong toàn huyện. Trong quá trình thực hiện công tác tự đánh giá, trường đã được Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Điền tạo điều kiện bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp tài liệu về công tác tự đánh giá.
- Trường tiến hành nghiên cứu, phân tích kĩ từng tiêu chuẩn, tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường Tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QQĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Trường đã huy động số đông cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường vào việc thu thập và xử lí dữ liệu minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường.
II. TỔNG QUAN CHUNG:
Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển (1995 - 2010), Trường tiểu học số 1 Quảng An đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Trong nhiều năm qua trường luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, của cấp trên giao. Chiến lược phát triển của trường đã được cụ thể hoá thành các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong việc phát triển nhà trường những năm tiếp theo.
Trong mỗi giai đoạn, mục tiêu giáo dục của Trường được rà soát, bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng thời để phù hợp với yêu cầu giáo dục của địa phương, gắn với sự phát triển địa phương sau này.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ
TIÊU CHUẨN 1. Tổ chức và quản lí nhà trường
1/ Tiêu chí 1. Trường tiểu học số 1 Quảng An có cơ cấu tổ chức bộ máy theo đúng quy định trong Điều lệ trường Tiểu học. Trường có đủ 5 khối với 12 lớp học và tập trung tại 02 điểm trường. Hội đồng trường được thành lập theo quyết định của UBND huyện và có cơ cấu tổ chức, hoạt động theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học. Các tổ chuyên môn của trường hoạt động tất tích cực, nề nếp sinh hoạt tốt, đã thực sự phát huy được hiệu quả khi triển khai các hoạt động giáo dục từ nhiều năm nay.
Tổ Văn phòng với biên chế đầy đủ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác quản lí và triển khai các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh được tiến hành theo một nề nếp khoa học, có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Chế độ thông tin và báo cáo được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, trường đã triển khai một cách thường xuyên, hiệu quả công tác tập huấn chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên trong đơn vị.
1.1.Tiêu chí 1. Trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học, bao gồm:
a. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các Hội đồng (Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kĩ luật, Hội đồng tư vấn).
b. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.
c. Các Tổ chuyên môn và Tổ văn phòng.
1. Mô tả hiện trạng:
- Cán bộ quản lí Trường tiểu học số 1 Quảng An được biên chế gồm 2 đồng chí : Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo đúng quy định trong khoản 1, Điều 18 của Điều lệ trường tiểu học (2008: Trình độ đào tạo: Đạt trên chuẩn (2 đại học), Số năm công tác: Hiệu trưởng 16 năm, Phó Hiệu trưởng 17 năm, Số năm công tác quản lí: Hiệu trưởng 9 năm, Phó Hiệu trưởng 8 năm[H1.1.01.01],[H1.1.01.02].
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng luôn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, ham học tập, nắm vững nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy các bộ môn cùng kế hoạch của các cấp [H1.1.01.03].
- Năng lực tổ chức quản lí trường học đã được đánh giá khá tốt: đồng chí Bùi Mạnh Hưng Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Khắc Ba Anh Phó Hiệu trưởng liên tục đạt danh Hiệu “LĐTT và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. [H2.2.01.04]. [H1.1.01.05].
- Các hội đồng trong nhà trường được thành lập và hoạt động nghiêm túc theo đúng quy định của ngành. Mỗi hội đồng đều có quyết định thành lập quy định rõ cơ cấu tổ chức, thành phần, chức năng nhiệm vụ…theo đúng quy định của Điều lệ trường Tiểu học [H1.1.01.06].
- Hàng năm, các hội đồng trên đều được đánh giá rút kinh nghiệm và bổ sung chương trình hoạt động cho phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của đơn vị. [H1.1.01.07 ].
- Trường có Chi bộ Đảng. Chi bộ đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị. Hiện nay Chi bộ có 09 Đảng viên do đ/c Bùi Mạnh Hưng giữ chức vụ Bí thư [H1.1.01.08].
- Tổ chức Công đoàn gồm 24 thành viên được biên chế ở 4 tổ: Tổ 1 (gồm cán bộ giáo viên tổ 1- Mỹ thuật), tổ 2, 3 (gồm cán bộ giáo viên tổ 2, 3 và GV thể dục), tổ 4, 5 (gồm cán bộ giáo viên tổ 4, 5 và GV, Anh văn), tổ Văn phòng (gồm nhân viên tổ VP) [H1.1.01.09].
- Tổ Nữ công trong Công đoàn trường có 11 đoàn viên. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh có 263 đội viên biên chế ở 8 Chi đội và 15 Sao Nhi đồng : 79 [H1.1.01.10];[H1.1.01.11];[H1.1.01.12]
- Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường luôn luôn hoạt động theo đúng Điều lệ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.
- Đơn vị có 24 cán bộ giáo viên – nhân viên. Tổ chuyên môn gồm: Tổ 1;Tổ 2+3 và Tổ 4+5. Tổ Văn phòng có 6 thành viên: BGH, kế toán, thư viện- thiết bị, BV [H1.1.01.13];[H1.1.01.14]
- Mỗi tổ đều hoạt động dưới sự điều hành của tổ trưởng, tổ phó theo quyết định hàng năm của Hiệu trưởng.[ H1.1.01.15].
- Hồ sơ các tổ đều được xây dựng một cách khoa học hợp lí mang tính thực tiễn. [H1.1.01.16]; [H1.1.01.17].
- Hệ thống văn bản chỉ đạo, hồ sơ nhân sự, hồ sơ thi đua, biên bản họp tổ chuyên môn của các tổ đều được lưu trữ cẩn thận sau nhiều năm [H1.1.01.18]; [H1.1.01.19]; [H1.1.01.20];[H1.1.01.21]
2. Điểm mạnh
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đều có trình độ trên chuẩn, có khá nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lí hoạt động giáo dục.
- Đội ngũ cán bộ các tổ chức đoàn thể nhiệt tình tham gia công tác, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua.
- Chi bộ nhà trường liên tục đạt danh Hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh từ năm 2005 đến năm 2009. Công tác lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Chi bộ đã trở thành nề nếp và hiệu quả tốt.
- Các tổ chức đoàn thể được triển khai rất thuận lợi.
- Cán bộ tổ chuyên môn đều có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng, hăng hái, nhiệt tình công tác.
- Cán bộ giáo viên được tham gia nhiều hội thảo, chuyên đề về các biện pháp giáo dục kĩ luật tích cực, tăng cường sự tham gia của trẻ nên đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn trong năm học.
- Thành phần và số lượng nhân viên Tổ Văn phòng đủ, theo đúng yêu cầu của Trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Các thành viên được đào tạo đúng chuyên ngành, và đủ bằng cấp theo quy định.
3. Điểm yếu
- Nội dung một số buổi sinh hoạt chuyên môn còn hình thức, đơn điệu, chưa thực sự sát với yêu cầu thực tế.
- Cán bộ tổ chuyên môn, cán bộ các đoàn thể còn e ngại, chưa dám thẳng thắn góp ý, phê bình khi tổ viên chưa chấp hành tốt.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Tiếp tục nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lí và phụ trách thông qua các đợt tập huấn và chương trình tự học tự bồi dưỡng.
- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn và tổ Văn phòng thông qua việc giúp đỡ cán bộ tổ xây dựng kế hoạch.
- Cải tiến nội dung và hình thức hội họp, cải tiến công tác thi đua khen thưởng sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng duyệt nội dung họp tổ chuyên môn trước 3 ngày để có biện pháp điều chỉnh bổ sung kịp thời. Tổ chức cho bộ phận theo dõi thi đua của trường ghi chép nhật kí và lưu hồ sơ thật chi tiết mọi diễn biến trong quá trình hoạt động của đơn vị. Cán bộ tổ sẽ căn cứ vào đó để đánh giá xếp loại tổ viên. Mọi thông tin phải được cán bộ tổ cập nhật thường xuyên.
5. Tự đánh giá tiêu chí 1: Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

1.2 Tiêu chí 2. Trường có lớp học, khối lớp học và điểm trường theo quy mô thích hợp
a. Mỗi lớp học có một giáo viên làm chủ nhiệm phụ trách giảng dạy một hoặc nhiều môn học; đối với trường dạy học 2 buổi/ngày phải có đủ giáo viên chuyên trách đối với các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục và môn tự chọn.
b. Lớp học có lớp trưởng, 2 lớp phó và được chia thành các tổ học sinh, sĩ số HS không quá 35 học sinh/lớp; số lượng lớp học của trường 15 lớp và có đủ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5.
c. Điểm trường theo quy định tại khoản 4, Điều 14 của Điều lệ trường Tiểu học.
1. Mô tả hiện trạng
- Tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên : 25; giáo viên trực tiếp đứng lớp: 19, về trình độ chuyên môn, đội ngũ giáo viên nhà trường có tỉ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn cao: đạt chuẩn 100% (19/19), trên chuẩn 100% (19/19). Tỉ lệ giáo viên trên lớp: 19/12 = 1,58. Mỗi lớp học có 1 giáo viên chủ nhiệm phụ trách dạy nhiều môn [H1.1.02.01]
- Trường có đủ giáo viên dạy bộ môn theo quy định của Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I: Mĩ thuật, Âm nhạc, thể dục, Tin học, Ngoại Ngữ [H1.1.02.02]( GV Tin học hợp đồng)
- Nhà trường quản lí chặt chẽ hoạt động chuyên môn của giáo viên thông qua kế hoạch của tổ khối và bộ hồ sơ cá nhân: Bảng phân công chuyên môn, Kế hoạch tổ chuyên môn, thời khoá biểu, đăng kí giảng dạy cá nhân.[H1.1.02.03];[H1.1.02.04]; [H1.1.02.05];[H1.1.02.06]
- Tổng số học sinh 342; tổng số lớp: 12 (khối 1: 2 lớp; khối 2: 2 lớp; khối 3:2 lớp; khối 4: 3 lớp; khối 5:3 lớp). Tỉ lệ học sinh trên lớp: 342/12 = 28,5 HS/lớp
[ H1.1.02.07].
- Mỗi lớp học đều được quản lí chặt chẽ thông qua đội ngũ cán bộ lớp: 1 lớp trưởng, 2 lớp phó, 4 tổ trưởng và 4 tổ phó. Giáo viên chủ nhiệm là người phụ trách trực tiếp lớp [H1.1.02.08].
- Trường có 1 GV Tổng phụ trách Đội kiêm nhiệm theo dõi quản lí toàn bộ hoạt động thi đua của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng [H1.1.02.09].
- Trường là đơn vị có số lượng lớp và học sinh thuộc trường Tiểu học hạng 3 gồm 12 lớp [H1.1.02.10].
2. Điểm mạnh
- Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng chiếm tỉ lệ cao và phân bố đều ở các tổ khối.
- Trường được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đáp ứng với yêu cầu chuẩn quốc gia. Xây mới dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học đưa vào sử dụng năm 9/2010. Xây dựng 4 phòng cơ sở 2 năm 2010.
- Số lượng phòng học đủ theo quy định.
- Các lớp học 2 buổi/ ngày được phân bổ 1 lớp trên 1 phòng học nên việc quản lý, tổ chức dạy học đảm bảo thuận tiện.
- Hệ thống cơ sở vật chất khá đầy đủ: phòng Tin học với 19 máy vi tính, có 1 đàn organ và 1 đàn piano, phòng Thư viện, phòng Truyền thống Đội, phòng Y tế học đường chung với phòng Thiết bị dạy học.
- Các phòng học đều được trang bị tủ đựng đồ dùng dạy học.
3. Điểm yếu
- Do địa bàn của trường có nhiều thôn (4 thôn) nằm hai cơ sở cách xa trường nên việc đến trường của một bộ phận học sinh gặp khó khăn, việc đầu tư cơ sở vật chất dàn trải, công tác quản lý vất vả.
- Các phòng chức năng còn thiếu nên chưa đáp ứng với nhu cầu hoạt động giáo dục.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Kết hợp tốt với cha mẹ học sinh tạo điều kiện đưa đón con em đến trường.
- Phát huy tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm của học sinh trong hoạt động tự quản.
- Phát động phong trào thi đua học tập và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ thông qua nội dung sinh hoạt của tổ chức Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng: “Đôi bạn cùng tiến”, “Nhóm trợ giúpi”…
-Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
5. Tự đánh giá tiêu chí 2: Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

1.3 Tiêu chí 3. Hội đồng trường đối với trường công lập hoặc Hội đồng quản trị đối với trường tư thục có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học.
a. Có các kế hoạch hoạt động giáo dục rõ ràng và họp ít nhất hai lần trong một năm học.
b. Đề xuất được các biện pháp cải tiến công tác quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường.
c. Phát huy Hiệu quả nhiệm vụ giám sát đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các bộ phận chức năng khi tổ chức thực hiện các Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng.
1. Mô tả hiện trạng:
- Hội đồng trường mới được thành lập tháng 10 năm 2010, mọi hoạt động còn lúng túng, chưa có kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện.H1.1.03.01];[H1.1.03.02]
2.Điểm mạnh:
-Chủ tịch hội đồng là Phó Hiệu trưởng là Chủ tịch công đoàn nên việc nắm bắt văn bản và kế hoạch hoạt động giáo dục của các bộ phận thuận tiện.
-Chi bộ trường chỉ đạo các hoạt động nề nếp, phát huy hiệu quả việc giám sát đôn đốc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các đoàn thể trong nhà trường tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ từng thời điểm theo nghị quyết.
3.Điểm yếu:
-Mọi hoạt động còn lúng túng, chưa có kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện.
- Chưa nghiên cứu tài liệu và các văn bản về hướng dẫn hoạt động để cụ thể hóa vào công việc.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Chỉ đạo Chủ tịch hội đồng trường tăng cường tìm hiểu các văn bản hướng dẫn để xây dựng kế hoạt hoạt động.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hội đồng trường phát huy chức năng tốt.
1.3.5. Tự đánh giá tiêu chí 3 : Không đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: Đạt: Đạt:
Không đạt: x Không đạt: x Không đạt: x


1.4.Tiêu chí 4. Các tổ chuyên môn của trường phát huy hiệu quả khi triển khai các hoạt động giáo dục và bồi dưỡng các thành viên trong tổ.
a. Có các kế hoạch hoạt động chung của tổ, của từng thành viên theo tuần, tháng, năm học rõ ràng và sinh hoạt chuyên môn mỗi tháng hai lần.
b. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ.
c. Tổ chức bồi dưỡng có hiệu quả về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ theo kế hoạch của trường và thực hiện tốt nhiệm vụ đề xuất khen thưởng, kĩ luật đối với giáo viên.
1. Mô tả hiện trạng:
- Các tổ chuyên môn được thành lập và hoạt động theo quyết định của Hiệu trưởng trong mỗi năm học [H1.1.04.01.]
- Trên cơ sở kế hoạch năm học của trường, các tổ chuyên môn đã thảo luận xây dựng kế hoạch cho tổ mình. Kế hoạch các tổ trong những năm qua đã được đánh giá mang tính khoa học tính thẩm mĩ và tính thực tiễn. Nội dung kế hoạch tổ đã nêu bật được những nhiệm vụ trọng tâm, những chương trình lớn của tổ trong mỗi thời điểm [H1.1.04.02].
- Nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn cho các thành viên và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh đã được các tổ đặc biệt quan tâm [H1.1.04.03]; [H1.1.04.04].
- Sinh hoạt tổ được tiến hành đều đặn 1 tuần 1 lần. Chất lượng sinh hoạt đã được nâng cao rõ rệt [H1.1.04.05].
- Kế hoạch tổ và hệ thống biên bản các tổ chuyên môn, đăng kí giảng dạy của khối, đăng kí giảng dạy cá nhân, biên bản kiểm tra chuyên môn…được lưu trữ đầy đủ trong máy tính và tủ hồ sơ nhà trường [H1.1.04.06 ].
- Kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên là một việc làm thường xuyên của tổ chuyên môn trong suốt năm học. Nhà trường có ưu thế về chất lượng đội ngũ giáo viên: đạt chuẩn 100% (22/22), trên chuẩn (22/22). Tỉ lệ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp có sự chuyển biến [H1.1.04.07].
- Dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ hướng dẫn của Ban giám hiệu, cán bộ tổ chuyên môn đã lập kế hoạch và chủ động dự giờ thăm lớp để giúp tổ viên từng bước nâng cao hiệu quả giảng dạy. Nội dung trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hoá hình thức tổ chức lớp, sử dụng đồ dùng dạy học, cung cấp kiến thức và rèn kĩ năng cơ bản cho học sinh [H1.1.04.08].
- Việc tổ chức dự giờ thăm lớp đã được bố trí định kì hoặc đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau. Về kiến thức cơ bản, nhà trường đã chỉ đạo thống nhất theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Hình thức này được tiến hành nhiều vòng trong năm học. Chính vì vậy chất lượng đại trà và mũi nhọn ngày được nâng cao [H1.1.04.09].
- Hoạt động của tổ chuyên môn được thể hiện rõ trong bộ hồ sơ lưu trữ hằng năm: kế hoạch và biên bản tổ chuyên môn, đăng kí giảng dạy của khối…[ H1.1.04.10 ].
- Trong những năm qua, nhà trường đã quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên học tập nâng cao trình độ. Nhiều giáo viên được tạo điều kiện tham gia học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Vì thế trình độ chuyên môn của giáo viên khá đồng đều: tỉ lệ đạt chuẩn, trên chuẩn .100% (22/22), Giáo viên giỏi và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp ngày một tiến triển: 14/27 [H1.1.04.11].
- Nhà trường đã xác định rõ nhiệm vụ cho tổ chuyên môn phải dựa trên cơ sở trình độ được đào tạo của giáo viên mà bồi dưỡng cho mỗi thành viên những kiến thức kĩ năng giảng dạy sao cho đạt hiệu quả thực tế cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Các bài giảng điện tử có chất lượng cao do giáo viên tự soạn hoặc sưu tầm trên mạng internet được thảo luận trong các buổi sinh hoạt chuyên môn sau đó triển khai dạy thí điểm để rút kinh nghiệm. Hiện nay tư liệu bài giảng điện tử của trường đã rất phong phú đa dạng ở tất cả các bộ môn. Mọi đề xuất khen thưởng kỉ luật của tổ chuyên môn đều đúng với các quy định hiện hành và mang tính công bằng khách quan [H1.1.04.12].
2. Điểm mạnh
- Cán bộ tổ chuyên môn có trình độ chính trị và nghiệp vụ vững vàng nên các bộ hồ sơ, kế hoạch hằng năm đều được xây dựng một cách khoa học phù hợp với thực tế đơn vị.
- Tài liệu phục vụ cho hoạt động chuyên môn được nhà trường bổ sung kịp thời hằng năm. Những thông tin trên mạng internet cũng thường xuyên được Tổ chuyên môn cập nhật. Vì thế nội dung sinh hoạt của tổ có chiều hướng phát triển phong phú và thiết thực hơn.
- Hoạt động của tổ chuyên môn đã đi vào nề nếp.
- Giáo viên có tâm lí ổn định, tự tin.
- Cán bộ tổ có trình độ chuyên môn vững vàng nên hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở tổ có chất lượng.
3. Điểm yếu
- Nội dung họp của tổ chuyên môn đôi lúc còn nặng thao giảng dự giờ.Biên bản ghi chép còn sơ lược.
- Hình thức và nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp còn hạn chế do điều kiện phòng đa chức năng chưa có( thời tiết mưa năng tổ chức gặp nhiều trở ngại.)
- Công tác kiểm tra có đôi khi còn thiếu kịp thời.
- Chưa có giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Cung cấp tài liệu và hệ thống văn bản các cấp tới tận các tổ chuyên môn; kiểm duyệt chặt chẽ kế hoạch hoạt động của tổ khối chuyên môn và cá nhân giáo viên. Qua đó giúp cán bộ tổ chuyên môn và giáo viên chủ động trong việc xây dựng kế hoạch.
- Bố trí thời gian để giáo viên sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định của ngành. Có thể bố trí họp trước hoặc sau những thời gian cao điểm nhưng không quá dồn ép.
- Kiểm soát nội dung họp tổ chuyên môn bằng cách duyệt chéo giữa cán bộ quản lí với các cán bộ tổ trước thời điểm họp từ 1 – 3 ngày.
- Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cốt cán bằng nhiều hình thức: cung cấp tài liệu tham khảo, sưu tầm thông tin về nghiệp vụ chuyên môn trên internet, tổ chức hội thảo chuyên đề, tổ chức giao lưu hội thảo với các đơn vị bạn…
- Tăng cường giám sát hoạt động kiểm tra nội bộ trong tổ chuyên môn đều đặn trong suốt năm học. Kịp thời uốn nắn những thiếu sót tồn tại trong quá trình tự kiểm tra và kiểm tra chéo giữa các tổ.
- Chỉ đạo: Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn qua việc định hướng nội dung hội thảo và những tài liệu có liên quan được sưu tầm bằng nhiều nguồn khác nhau. Cải tiến hình thức hội họp tạo được không khí cởi mở, thân thiện, dân chủ để phát huy được tính chủ động tích cực của các thành viên trong tổ.
- Chỉ đạo tăng cường công tác bồi dưỡng tay nghề để có đội ngũ giáo viên dạy giỏi các cấp cao hơn.
5. Tự đánh giá tiêu chí 4: Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

1.5. Tiêu chí 5: Tổ văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
a. Có kế hoạch hoạt động rõ ràng về các nhiệm vụ được giao.
b.Thực hiện đầy đủ và Hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
c. Mỗi học kì rà soát và đánh giá về biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.
1. Mô tả hiện trạng
- Tổ văn phòng được thành lập với 6 thành viên: BGH, kế toán, y tế, thư viện, BV. Nhiệm vụ của tổ Văn phòng mang đặc trưng riêng với nhiều công việc khá phức tạp nên việc xây dựng kế hoạch đòi hỏi phải đặc biệt chú ý tới tính khoa học. Trong năm qua kế hoạch tổ Văn phòng luôn luôn được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình mới đã góp phần rất tích cực vào sự thành công trong công tác quản lí của đơn vị [H1.1.05.01].
- Trong hoạt động hành chính, tổ Văn phòng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng: soạn thảo nội quy, đổi mới hình thức – nội dung hội họp, lưu trữ hồ sơ, công văn theo từng bộ phận … các thành viên Tổ Văn phòng luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ [H1.1.05.02;[H1.1.05.03].
- Công tác quản lí tài chính được tiến hành chặt chẽ khoa học đảm bảo đúng nguyên tắc. Hồ sơ sổ sách được cập nhật thường xuyên và lưu trữ cẩn thận [H1.1.05.04; H1.1.05.05]; H1.1.05.06 ].
- Thư viện trường được hoạt động một cách bài bản theo quy trình của Thư viện đạt chuẩn . Hệ thống sách được xếp đặt ngay ngắn với hệ thống tủ đựng lớn . Số lượng lượt bạn đọc sách và nghiên cứu tại Thư viện trong những năm qua ngày một tăng [H1.1.05.07]; [H1.1.05.08]; [H1.1.05.09]; [H1.1.05.10]; H1.1.05.11]; H1.1.05.12]; H1.1.05.13]].
- Công tác y tế trường học trong những năm qua hoạt động đạt hiệu quả tốt. Việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh được tiến hành thường xuyên. Các chương trình BHYtế đối với học sinh tiểu học đạt hiệu quả cao với gần 90% học sinh tham gia. [H1.1.05.14];[H1.1.05.15];[H1.1.05.16]; [H1.1.05.17]; [H1.1.05.18].
- Công tác tự kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm của Tổ Văn phòng được tiến hành thường xuyên. Sau mỗi hội nghị, lễ kỉ niệm hoặc hội thảo chuyên đề, các thành viên đều hội ý rút kinh nghiệm ngay để tìm ra những mặt mạnh mặt yếu và bàn biện pháp khắc phục [H1.1.05.19].
- Cán bộ quản lí chỉ đạo thường xuyên trực báo, hội họp theo quy định với Tổ Văn phòng theo định kì và trước thời gian diễn ra các hội nghị tại trường. Mọi kế hoạch cụ thể đều được kiểm duyệt và định hướng sẵn giúp cho Tổ Văn phòng chủ động điều hành, giám sát giải quyết công việc [H1.1.05.20].
2. Điểm mạnh
- Số lượng thành viên đúng theo quy định của Bộ GD - ĐT.
- Các thành viên được đào tạo đúng chuyên ngành.
- Thành viên Tổ Văn phòng có sức khoẻ và ý thức tổ chức kỉ luật tốt.
- Các thành viên Tổ Văn phòng đềù có ý thức tự học tự bồi dưỡng năng lực chuyên môn trong lĩnh của mình.
- Các thành viên Tổ Văn phòng đều có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, nhiệt tình công tác và luôn tự giác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Việc giao ban đầu tuần giữa Ban giám hiệu và các thành viên tổ văn phòng diễn ra thường xuyên nên các họat động của các bộ phận được tiến hành nhịp nhàng, phục vụ tốt cho công tác dạy và học, sinh hoạt ở trường.
3. Điểm yếu
- Việc chỉ đạo thiếu tính kiên quyết, chưa nêu rõ các giải pháp khắc phục: khi tổ viên không hoàn thành nhiệm vụ, khi ý thức trách nhiệm thành viên chưa cao…
- Kế hoạch của các thành viên trong tổ cần mang tính sáng tạo và linh hoạt.
- Công tác quản lí thiết bị dạy học và tài sản của đơn vị chưa theo kịp với yêu cầu.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Chỉ đạo tổ văn phòng xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, thời điểm hoàn thành, các biện pháp phối hợp, các tiêu chí thi đua…
- Chỉ đạo tiếp tục xây dựng kế hoạch của tổ văn phòng cho thật khoa học phù hợp -Kiểm tra định kì hồ sơ sổ sách của các thành viên tổ văn phòng để kịp thời chấn chỉnh lệch lạc.
- Sắp xếp lại thời gian công tác của mỗi thành viên cho hợp lí.
- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hình thức giao khoán công việc và tính tới hiệu quả các mặt hoạt động của nhân viên .
- Tiếp tục chỉ đạo tổ văn phòng làm tốt công tác kiểm tra để khắc phục kịp thời những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: nâng cao chất lượng đọc sách báo tại thư viện; làm tốt công tác tuyên truyền đối với giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về việc chống bệnh cong vẹo cột sống, mắt hột và bệnh cận thị
- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên Tổ Văn phòng
(còn tiếp)
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/11/2011

Xem lý lịch thành viên http://thqa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết