HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC

Go down

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC

Bài gửi  Admin on Fri Nov 04, 2011 10:16 pm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC
( Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 1 tháng 9 năm 2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và các nội dung hướng dẫn cụ thể đối với từng môn học (đính kèm)
Trong quá trình tổ chức dạy học, cán bộ quản lí và giáo viên cần lưu ý:
1. Thời gian dư do giảm bớt bài, hoặc giảm bớt nội dung trong từng bài, giáo viên không đưa thêm nội dung khác vào dạy mà dùng để củng cố kiến thức và rèn kĩ năng đã học (trong bài đó hoặc bài trước) cho học sinh hoặc tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp. Nhà trường cần tổ chức để giáo viên thảo luận, thống nhất cách sử dụng thời gian dư cho hợp lí.
2. Không kiểm tra, đánh giá vào các nội dung, các yêu cầu đã được giảm bớt, các bài không dạy hoặc ở bài đọc thêm trong văn bản hướng dẫn điều chỉnh.
3. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học này được gửi đến từng giáo viên để thực hiện trong quá trình dạy họcBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC
CẤP TIỂU HỌC
( Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MÔN TIẾNG VIỆT

I- HƯỚNG DẪN CHUNG

1- Tiếp tục thực hiện giảm tải theo Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt.
2- Điều chỉnh một số yêu cầu cần đạt trong Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng theo hướng: Không dạy một số bài khó, chưa thực sự cần thiết với học sinh; giảm một số câu hỏi, bài tập theo hướng tinh giản, thiết thực.
- Phân môn Tập đọc ở lớp 4, 5 : Chỉ yêu cầu có giọng đọc phù hợp với nội dung câu, bài.
- Phân môn Chính tả : Thay hoặc bớt ngữ điệu dài và khó cho luyện tập chính tả.
- Phân môn Tập làm văn: Thay một số nội dung, đề bài gần gũi với học sinh. Không dạy một số bài khó.
- Phân môn Kể chuyện lớp 4, 5:
+ Kể chuyện đã nghe, đã đọc: Với một vài chủ điểm khó hoặc với học sinh yếu có thể cho học sinh kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe giáo viên đọc, kể tại lớp rồi kể lại.
+ Kể chuyện được chứng kiến hoặc được tham gia: Giảm bớt một số bài khó.
- Phân môn Luyện từ và câu: Giảm bớt một số nội dung khó.
+ Lớp 4 các bài Thêm trạng ngữ ở tuần 32 trang 140, tuần 33 trang 150, tuần 34 trang 160, căn cứ vào kiến thức về trạng ngữ ở các bài dạy trước để làm phần Luyện tập.
+ Lớp 5 các bài Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tuần 21 trang 32, tuần 22 trang 38, và trang 44, tuần 23 trang 54, tuần 24 trang 64 căn cứ vào kiến thức ở bài Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tuần 20 trang 21 để làm các bài tập ở phần Luyện tập.II- HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
Lớp 1
1. Phần học vần
- Đối với bài Dạy âm, vần mới: Giảm số câu hỏi trong mục Luyện nói (giảm từ 1-3 câu, do GV chọn).
- Đối với bài Ôn tập: Chưa yêu cầu tất cả HS kể chuyện trong mục Kể chuyện.
2. Phần Luyện tập tổng hợp
- Đối với bài Tập đọc: Chú trọng kĩ năng đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ hơi đúng chỗ có dấu câu nhưng chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ năng đọc.
- Đối với bài Kể chuyện: Chưa yêu cầu kể lại toàn bộ câu chuyện; chưa yêu cầu phân vai tập kể lại câu chuyện.

Lớp 2
1. Phân môn Luyện từ và Câu
- Bài Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định: Không làm bài tập 2 ( trang 52, tập 1).
2. Phân môn Tập làm văn
- Không dạy bài Gọi điện ( trang 103, tuần 12, tập 1).
- Bài Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách: Không làm bài tập 1, 2 (trang 54, tập 1)
- Bài Đáp lời khẳng định. Viết nội quy: Không làm bài tập 1, 2 (trang 49, tập 2)
- Bài Đáp lời phủ định. Nghe, trả lời câu hỏi: Không làm bài tập 1, 2 (trang 58, tập 2)

Lớp 3

Tuần Tên bài dạy Điều chỉnh
1 LT&C : Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh (trang Cool Không yêu cầu nêu lí do vì sao thích hình ảnh so sánh (bài tập 3)
TLV : Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn (trang 11)
GV có thể nói một số thông tin về Đội TNTP Hồ Chí Minh cho HS biết (bài tập 1)
4 TLV: Nghe - kể : Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn (trang 36) Không yêu cầu làm bài tập 2
5 TLV : Tập tổ chức cuộc họp (trang 45) Không dạy
7 LT&C : Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh (trang 58) Không yêu cầu làm bài tập 3
TLV: Nghe - kể : Không nỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp (trang 61) Không yêu cầu làm bài tập 2
11 TLV : Nghe - kể : Tôi có đọc đâu ! Nói về quê hương (trang 92) Không yêu cầu làm bài tập 1
14 TLV : Nghe - kể : Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động (trang 120) Không yêu cầu làm bài tập 1
15 TLV : Nghe - kể : Giấu cày.
Giới thiệu tổ em (trang 128) Không yêu cầu làm bài tập 1
16 TLV : Nghe - kể : Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn (trang 138) Không yêu cầu làm bài tập 1
20 TLV : Báo cáo hoạt động (trang 20) Không yêu cầu làm bài tập 2
23 TLV : Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật (trang 48) GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.
26 TLV : Kể về một ngày hội (trang 72) GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.
28 TLV : Kể lại trận thi đấu thể thao (trang 88) - GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS. (bài tập 1).
- Không yêu cầu làm bài tập 2
29 TLV : Viết về một trận thi đấu thể thao (trang 96) GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.
30 TLV : Viết thư (trang 105) GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.
31 TLV : Thảo luận về bảo vệ môi trường (trang 112) Không yêu cầu làm bài tập 2
33 LT&C : Nhân hóa (trang 126) Chỉ yêu cầu viết 1 câu có sử dụng phép nhân hóa


Lớp 4

Tuần Tên bài dạy Điều chỉnh
1
T§: DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu (trang 4, tập I) Không hỏi ý 2 câu hỏi 4
2 LT&C : Mở rộng vốn từ : Nh©️n hËu - §oµn kÕt (trang 17, tập I) Không làm bài tập 4
4 LT&C : Luyện tập về tõ ghÐp vµ tõ l¸y (trang 43, tập I) Bài tập 2 chỉ yêu cầu tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp, 3 từ ghép có nghĩa phân loại.
5 LT&C : Danh tõ (trang 52, tập I) - Không học danh từ chỉ khái niệm, chỉ đơn vị.
- Chỉ làm bài tập 1, 2 ở phần Nhận xét nhưng giảm bớt yêu cầu tìm danh từ chỉ khái niệm, chỉ đơn vị.7 T§: Ở Vương quốc Tương Lai (trang 70, tập I) Không hỏi câu hỏi 3, câu hỏi 4.

8 TLV : Luyện tập ph¸t triÓn c©️u chuyÖn (trang 82, tập I) Không làm bài tập 1, 2.
9 LT&C : Mở rộng vốn từ: Ước mơ (trang 87, tập I) Không làm bài tập 5
TLV : Luyện tập ph¸t triÓn c©️u chuyÖn (trang 91, tập I) Không dạy
11 LT&C : LuyÖn tËp vÒ ®️éng tõ (trang106, tập I) Không làm bài tập 1
TLV : Më bµi trong bµi v¨n kÓ chuyÖn (trang 112, tập I) Không hỏi câu 3 trong phần Luyện tập
12 KC : Kể chuyện ®️¬ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 128, tập I) Không dạy.
14 LT&C : Luyện tập vÒ c©️u hái (trang 137, tập I) Không làm bài tập 2.
KC : Bóp bª cña ai ? (trang 138, tập I) Không hỏi câu 3.
24 TLV: Tãm t¾t tin tøc (trang 63, tập II) Không dạy
25 TLV: Luyện tập tãm t¾t tin tøc (trang 72, tập II) Không dạy

27 KC: Kể chuyện ®️¬ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 89, tập II) Không dạy
29 TLV: Luyện tập tãm t¾t tin tøc (trang 109, tập II) Không dạy
31 KC: Kể chuyện ®️¬ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 127, tập II) Không dạy
32 LT&C: Thªm tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©️n cho c©️u (trang 140, tập II) Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Phần Luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
33 LT&C: Thªm tr¹ng ng÷ chØ môc ®️Ých cho c©️u (trang 150, tập II) Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Phần Luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
34 LT&C: Thªm tr¹ng ng÷ chØ phư¬ng tiÖn cho c©️u (trang 160, tập II) Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Phần Luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)

Lớp 5

Tuần Tên bài dạy Điều chỉnh
1 Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa (trang 10) Không hỏi câu hỏi 2
1 Kể chuyện: Lý Tự Trọng (trang 9, tập 1) Kể từng đoạn và kể nối tiếp
2 CT: Nghe- viết: Lương Ngọc Quyến (trang 17, tập 1) Giảm bớt các tiếng có vần giống nhau ở bài tập 2
3 Luyện từ và câu: MRVT Nhân dân (trang 27, tập 1) Không làm bài tập 2
6 Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác- thai (trang 54, tập 1) Không hỏi câu hỏi 3
6 LT&C : MRVT Hữu nghị- Hợp tác (trang 56, tập 1) Không làm bài tập 4
6 KC: Kể chuyện được chứng kiến tham gia: Kể lại câu chuyện em đã chứng kiến hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước (trang 57, tập 1) Không dạy
6 LT&C: Dùng từ đồng âm để chơi chữ ( trang 61, tập 1) Không dạy
8 LT&C: Luyện tập về từ nhiều nghĩa (trang 82, tập 1) Không làm bài tập 2
9 KC: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia: Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác.
(trang 88, tập 1) Không dạy
9 TLV: Luyện tập thuyết trình tranh luận (trang 91, tập 1) Không làm bài tập 3
10 Ôn tập giữa kỳ, tiết 6
(trang 97, tập 1) Không làm bài tập 3
11 Tập đọc: Tiếng vọng (trang 108, tập 1) Không dạy
11 TLV: Luyện tập làm đơn (trang 111, tập 1) Chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương
12 LT&C : MRVT Bảo vệ môi trường
(trang 115, tập 1) Không làm bài tập 2
15 LT&C : MRVT Hạnh phúc
(trang 146, tập 1) Không làm bài tập 3.
16 TLV: Làm biên bản một vụ việc (trang 161, tập 1) Không dạy
17 TLV: Ôn tập về viết đơn (trang 170, tập 1) Chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương
20 TLV: Kiểm tra viết ( tả người) (trang 21, tập 2) Ra đề phù hợp với địa phương.
21 LT&C: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 32, tập 2) Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập 3, 4 ở phần Luyện tập
22 LT&C: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 38, tập 2) Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập 2,3 ở phần Luyện tập
22 LT&C: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 44, tập 2) Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần Luyện tập
23 LT&C : MRVT Trật tự - An ninh (trang 48, tập 2) Không dạy
23 Tập đọc: Chú đi tuần
(trang 51, tập 2) Không hỏi câu hỏi 2
23 LT&C: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 54, tập 2) Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần Luyện tập
24 LT&C : MRVT Trật tự- An ninh (trang 59, tập 2) Bỏ bài tập 2, 3
24 LT&C: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng (trang 64, tập 2) Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần Luyện tập. Không cần gọi những từ dùng để nối các vế câu ghép là “từ hô ứng”
24 KC: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia: Hãy kể một việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự, an ninh nơi làng xóm, phố phường mà em biết hoặc tham gia (trang 60, tập 2) Không dạy
25 LT&C: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ (trang 71, tập 2) Không dạy bài tập 1
25 LT&C: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ (trang 76, tập 2) Không dạy bài tập 2
25 TLV: Tập viết đoạn đối thoại (trang 77,tập 2) Có thể chọn nội dung gần gũi với học sinh để luyện tập kĩ năng đối thoại.
26 MRVT: Truyền thống
(trang 81, tập 2) Không làm bài tập 1
26 LT&C: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu (trang 86, tập 2) Không dạy bài tập 3
27 Tập đọc: Đất nước (trang 94, tập 2) Thay đổi câu hỏi như sau:
Câu hỏi 1: Những ngày thu đẹp và buồn được tả trong khổ thơ nào? Câu hỏi 2: Nêu một hình ảnh đẹp và vui về mùa thu mới trong khổ thơ thứ ba. Câu hỏi 3: Nêu một, hai câu thơ nói lên lòng tự hào về đất nước tự do, về truyền thống bất khuất của dân tộc trong khổ thơ thứ tư và thứ năm.
27 LT&C: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối (trang 97, tập 2) Bài tập 1: Chỉ tìm từ ngữ nối ở 3 đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối.
30 Tập đọc: Thuần phục sư tử (trang 117, tập 2) Không dạy
30 MRVT: Nam và nữ
(trang 120, tập 2) Không làm bài tập 3
31 MRVT: Nam và nữ
(trang 129, tập 2) Không làm bài tập 3
33 MRVT: Trẻ em
(trang 147, tập 2) Sửa câu hỏi ở bài tập 1: Em hiểu nghĩa của từ Trẻ em như thế nào? Chọn ý đúng nhất. Không làm bài tập 3.
34 MRVT: Quyền và bổn phận (trang 155, tập 2) Không dạy


MÔN TOÁN
Lớp 1
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
2 C¸c sè 1, 2, 3 (tr. 11) - Bài tập 1 chỉ yêu cầu HS viết nửa dòng (đối với mỗi dòng)
- Không làm bài tập 3 cột 3.
3 BÐ h¬n. Dấu < (tr. 17) Không làm bài tập 2.
LuyÖn tËp (tr. 21) Không làm bài tập 3.
4 LuyÖn tËp (tr. 24) Không làm bài tập 3.

7
PhÐp céng trong ph¹m vi 4 (tr. 47) - Không làm bài tập 3 cột 1 .
- “Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng”.
10 LuyÖn tËp (tr. 57) Bài tập 5 làm ý b thay cho làm ý a.

17
LuyÖn tËp chung (tr. 92) - Yêu cầu viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.

21
PhÐp trõ d¹ng 17 – 7 (tr. 112)
Yêu cầu viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.

LuyÖn tËp (tr. 113) Yêu cầu viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.

Bµi to¸n cã lêi v¨n (tr. 115) - Bài tập 3 yêu cầu nêu tiếp câu hỏi bằng lời để có bài toán.
- Bài tập 4 yêu cầu nhìn hình vẽ, nêu số thích hợp và câu hỏi bằng lời để có bài toán.
22 Gi¶i to¸n cã lêi v¨n (tr. 117) Không làm bài tập 3.
25 LuyÖn tËp chung (tr. 135) Không làm bài tập 2, bài tập 3(a).
26 C¸c sè cã hai ch÷ sè (tr.136) Không làm bài tập 4 dòng 2, 3.
C¸c sè cã hai ch÷ sè (tiếp theo)
(tr. 138) Không làm bài tập 4.
28 Gi¶i to¸n cã lêi v¨n (tr.148) Không làm bài tập 3.

29
LuyÖn tËp (tr. 156) - Không làm bài tập 1 (cột 3), bài tập 2 (cột 2, 4).
- “Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước”.
30 Céng, trõ (kh«ng nhí) trong ph¹m vi 100 (tr. 162) Không làm bài tập 1 (cột 2), bài tập 2 (cột 2).
32 ¤n tËp: C¸c sè ®️Õn 10 (tr. 170) Không làm bài tập 2 (cột 4).
33 ¤n tËp: C¸c sè ®️Õn 10 (tr. 171) Không làm bài tập 2b (cột 3), bài tập 3 (cột 3).

Lớp 2

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
11 Luyện tập (tr. 51) Không làm câu b bài tập 3.
32 – 8 (tr. 53) Không làm câu b bài tập 4.
13 34 – 8 (tr. 62) Không làm câu b bài tập 4.
19 Tổng của nhiều số (tr. 91) Không làm cột 2 bài tập 2.
22 Một phần hai (tr. 110)
Chỉ yêu cầu nhận biết ‘’Một phần hai”, biết đọc, viết 1/2 và làm bài tập 1.
Luyện tập (tr. 111) Không làm bài tập 5.
23 Một phần ba (tr. 114) Chỉ yêu cầu nhận biết ‘’Một phần ba”, biết đọc, viết 1/3 và làm bài tập 1.
24 Một phần tư (tr. 119)
Chỉ yêu cầu nhận biết ‘’Một phần tư”, biết đọc, viết 1/4 và làm bài tập 1.
Luyện tập (tr. 120) Không làm bài tập 5.
25 Một phần năm (tr. 122) Chỉ yêu cầu nhận biết ‘’Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5 và làm bài tập 1.
31,32 Tiền Việt Nam (tr. 162) Chuyển dạy cùng với bài Tiền Việt Nam ở lớp 3.
Luyện tập (tr. 164). Không dạy.
32 Luyện tập chung (tr. 165) Không làm bài tập 5.
34 Ôn tập về phép nhân, phép chia (tiếp theo) (tr. 173) Không làm bài tập 4.

Ôn tập về đại lượng (tr. 174) Không làm bài tập 3.

Lớp 3

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
1 Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (tr. 4) Không làm bài tập 4
2 Ôn tập các bảng nhân (tr. 9)
Bài tập 4 : Không yêu cầu viết phép tính, chỉ yêu cầu trả lời.

3
Ôn tập về hình học (tr. 11) Yêu cầu cần đạt “TÝnh ®️­îc ®️é dµi ®️­êng gÊp khóc, chu vi h×nh tam gi¸c, h×nh tø gi¸c” của bài học này sửa là “Tính ®️­îc ®️é dµi ®️­êng gÊp khóc, chu vi h×nh tam gi¸c, hình chữ nhật”.
10 Luyện tập chung (tr. 49) - Không làm dßng 2 ở bài tập 3.
- Không làm ý b ở bài tập 5.
11 Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) (tr. 51) Dßng 2 ở bài tập 3: Không yêu cầu viết phép tính, chỉ yêu cầu trả lời.
14 LuyÖn tËp (tr. 67) Bµi tập 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi.
17 LuyÖn tËp chung (tr. 83) Bµi tập 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi.
19 C¸c sè cã bèn ch÷ sè (tr. 91) Bài tập 3 (a, b): Không yêu cầu viết số, chỉ yêu cầu trả lời.
22 Vẽ trang trí hình tròn (tr. 112) Không dạy.
23 Luyện tập (tr. 116) Không làm bài tập 2
25 - Luyện tập (tr. 129) (tiết 2)
- Tiền Việt Nam (tr 130) - Không làm bài tập 1
- Kết hợp giới thiệu cả bài “Tiền Việt Nam” ở Toán lớp 2 (SGK Toán 2, tr.162)
28 Luyện tập (tr. 148) Bài tập 4: Không yêu cầu viết số, chỉ yêu cầu trả lời.
30 Luyện tập chung (tr. 160) Bài tập 1: Không yêu cầu viết phép tính, chỉ yêu cầu trả lời.
32 Luyện tập (tr. 165) Bài tập 4: Không yêu cầu viết bài giải, chỉ yêu cầu trả lời.
35 Luyện tập chung (tr. 179) Bài tập 5: Chỉ yêu cầu HS tính được một cách.

Lớp 4

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
1 Biểu thức có chứa một chữ (tr. 6) Bài tập 3 ý b: Chỉ cần tính giá trị của biểu thức với hai trường hợp của n.
Luyện tập (tr. 7) Bài tập 1: Mỗi ý làm một trường hợp.
2 Hàng và lớp (tr. 11) Bài tập 2: Làm 3 trong 5 số.
4 Yến, tạ, tấn (tr. 23) Bài tập 2, cột 2: Làm 5 trong 10 ý.
Giây, thế kỉ (tr. 25) Bài tập 1: Không làm 3 ý (7 phút = … giây; 9 thế kỉ = … năm; 1/5 thế kỉ = … năm).
6 Luyện tập chung (tr. 35) Không làm bài tập 2.
9 Thực hành vẽ hình chữ nhật (tr. 54); Thực hành vẽ hình vuông (tr. 55) Không làm bài tập 2.

16 Chia cho số có ba chữ số (tr. 86) Không làm cột a bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3.
Luyện tập (tr. 87) Không làm cột b bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3.
Chia cho số có ba chữ số (tr. 87) Không làm bài tập 2, bài tập 3.
Luyện tập (tr. 89) Không làm cột b bài tập 1, bài tập 3.
19 Ki-lô-mét vuông (tr. 99) Câp nhật thông tin diện tích Thủ đô Hà Nội (năm 2009) trên mạng: 3 324, 92 ki-lô-mét vuông.
Luyện tập (tr. 100)
21 Quy đồng mẫu số các phân số (tr. 116) Không làm ý c bài tập 1; ý c, d, e, g bài tập 2; bài tập 3.
27 Luyện tập (tr. 143) Không làm bài ý b bài tập 1.
30 Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tr. 156) Với các bài tập cần làm, chỉ cần làm ra kết quả, không cần trình bày bài giải.

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (tr. 156)

Lớp 5

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
5 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông (tr. 26) Bài 3 : Chỉ yêu cầu làm bài tập 3 (a) cột 1.
Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích (tr. 27) Không làm bài tập 3.
8 Luyện tập chung (tr. 43) - Không yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
- Không làm bài tập 4 (a).
9 Luyện tập chung (tr. 48) Không làm bài 2.
15 Luyện tập chung (tr. 72) Không làm bài tập 1 (c).
17 Giới thiệu máy tính bỏ túi (tr. 81) - Không yêu cầu: chuyển một số phân số thành số thập phân.
- Không làm bài tập 2, bài tập 3.
Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (tr. 82) - Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm.
- Không làm bài tập 3.
23 Mét khối (tr. 117) Không làm bài tập 2 (a).
24 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (tr. 125) Chuyển thành bài đọc thêm.
28 Luyện tập chung (tr. 145) - Tập trung vào bài toán cơ bản (mối quan hệ: vận tốc, thời gian, quãng đường).
- Chuyển bài tập 2 làm trước bài tập 1 (a).


MÔN ĐẠO ĐỨC
Lớp 1

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
1- 2
Bài 1 Em là
học sinh lớp Một Không yêu cầu học sinh quan sát tranh và kể lại câu chuyện theo tranh.
19 - 20
Bài 9 Lễ phép, vâng lời thầy giáo cô giáo Không yêu cầu học sinh đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp.
23 - 24
Bài 11 Đi bộ đúng quy định Không yêu cầu học sinh nhận xét một số tranh minh hoạ chưa thật phù hợp với nội dung bài học.
28 - 29
Bài 13 Chào hỏi và tạm biệt Không yêu cầu học sinh đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp.Lớp 2
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
3 - 4
Bài 2 Biết nhận lỗi và sửa lỗi Giáo viên lựa chọn các tình huống đóng vai cho phù hợp với học sinh.
14 - 15
Bài 7 Giữ gìn trường lớp sạch đẹp Không yêu cầu học sinh đóng vai theo tiểu phẩm ”Bạn Hùng thật đáng khen”.
28 - 29
Bài 13 Giúp đỡ người khuyết tật Giáo viên gợi ý và tạo điều kiện cho học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu sưu tầm được về việc giúp đỡ người khuyết tật.

Lớp 3
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
1- 2
Bài 1 Kính yêu Bác Hồ Giáo viên gợi ý và tạo điều kiện cho học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu sưu tầm được về Bác Hồ.
3 - 4
Bài 2 Giữ lời hứa Giáo viên điều chỉnh các tình huống đóng vai cho phù hợp với học sinh.
14 - 15
Bài 7 Quan tâm giúp đỡ hàng xóm,
láng giềng Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tình làng, nghĩa xóm; có thể cho học sinh kể về một số việc đã biết liên quan đến ”tình làng, nghĩa xóm”.
16 - 17
Bài 8 Biết ơn thương binh, liệt sĩ Không yêu cầu học sinh thực hiện và báo cáo kết quả điều tra tìm hiểu về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương; có thể cho học sinh kể lại một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương mà em biết.
19 - 20
Bài 9 Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế Không yêu cầu học sinh thực hiện đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp.
21 - 22
Bài 10 Tôn trọng khách nước ngoài Không dạy cả bài.

30-31
Bài 14 Chăm sóc cây trồng, vật nuôi Không yêu cầu học sinh thực hiện lập đề án trang trại sản xuất và tìm cách bảo vệ trại, vườn của mình cho tốt; có thể cho học sinh kể lại một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Lớp 4
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
1- 2
Bài 1 Trung thực trong học tập Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
5 - 6
Bài 3 Biết bày tỏ ý kiến Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
7 - 8
Bài 4 Tiết kiệm tiền của - Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
- Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về một người biết tiết kiệm tiền của; có thể cho học sinh kể những việc làm của mình hoặc của các bạn về tiết kiệm tiền của.
9 - 10
Bài 5 Tiết kiệm thời giờ Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
16 - 17
Bài 8 Yêu lao động Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tấm gương lao động của các Anh hùng lao động; có thể cho học sinh kể về sự chăm chỉ lao động của mình hoặc của các bạn trong lớp, trong trường.
23 - 24
Bài 11 Giữ gìn các công trình công cộng Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về các tấm gương giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng; có thể yêu cầu học sinh kể về những việc làm của mình, của các bạn hoặc của nhân dân địa phương trong việc bảo vệ các công trình công cộng.
30-31
Bài 14 Bảo vệ môi trường Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.

Lớp 5
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
21 - 22
Bài 10 Ủy ban nhân dân xã (phường) em Không yêu cầu HS làm bài tập 4 (trang 33).

23 - 24
Bài 11 Em yêu Tổ quốc Việt Nam Không yêu cầu HS làm Bài tập 4 (trang 36).

26 -27
Bài 12 Em yêu hòa bình Không yêu cầu HS làm Bài tập 4 (trang 39)
28 - 29
Bài 13 Em tìm hiểu về Liên hợp quốc Không dạy cả bài


MÔN KHOA HỌC
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh


14 Bài 28. Bảo vệ nguồn nước Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.

15 Bài 29. Tiết kiệm nước Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.


17 Bài 33-34.
Ôn tập và kiểm tra
học kì I Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.


20 Bài 40. Bảo vệ bầu không khí trong sạch Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ môi bảo vệ bầu không khí trong sạch. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.
Lớp 4


Lớp 5
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh

3 Bài 5. Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ? Không yêu cầu tất cả HS học bài này. Giáo viên hướng dẫn HS cách tự học bài này phù hợp với điều kiện gia đình mình.

26 Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.


28 Bài 55. Sự sinh sản của động vật Không yêu cầu tất cả HS vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh những con vật mà bạn thích. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện được vẽ, sưu tầm, triển lãm.

29 Bài 58. Sự sinh sản và nuôi con của chim Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về sự nuôi con của chim. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.


33 Bài 65. Tác động của con người đến môi trường rừng Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.
Bài 66. Tác động của con người đến môi trường đất Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.


34 Bài 68. Một số biện pháp bảo vệ môi trường Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.


MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Lớp 4
1. Phần Lịch sử

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh

5


Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất
(Năm 981)
(trang 27)
Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một một số sự kiện về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất.


10
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
(trang 47)
Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Hồng Đức được soạn ở thời Hậu Lê.

20 Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII
(trang 57)
Chỉ yêu cầu miêu tả vài nét về ba đô thị (cảnh buôn bán nhộn nhịp, phố phường, cư dân ngoại quốc).

22 Nhà Nguyễn thành lập
(trang 65) Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Gia Long do Nhà Nguyễn ban hành.2. Phần Địa lí

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh

9 Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)
(trang 90) Không yêu cầu mô tả đặc điểm, chỉ cần biết sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, có thể phát triển thuỷ điện.


11
Ôn tập
(trang 97) Không yêu cầu hệ thống lại đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi…của Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du Bắc Bộ

26 Ôn tập
(trang 134) Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ.

34 Ôn tập
(trang 155) Không yêu cầu hệ thống lại các đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của các thành phố, tên một số dân tộc, một số hoạt động sản xuất chính ở Hoàng Liên Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên...

Lớp 5
1. Phần Lịch sử
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh

3 Cuộc phản công ở kinh thành Huế
(trang Cool Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc phản công ở kinh thành Huế.


9 Cách mạng mùa thu
(trang 19) Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

10
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
( trang 21) Không yêu cầu tường thuật, chỉ nêu một số nét về cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.

14 Thu – đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"
(trang 30) Không yêu cầu trình bày diễn biến, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.


15 Chiến thắng Biên giới thu – đông
1950 (trang 32) Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Biên Giới.


19 Chiến thắng lịch sử
Điện Biên Phủ
(trang 37) Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Điện Biên Phủ.

2. Phần Địa lí

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh

7 Ôn tập
(trang 82) Không yêu cầu hệ thống hoá, chỉ cần nêu một số đặc điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng

10 Nông nghiệp
(trang 87) Sử dụng lược đồ để nhận biết về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp (không yêu cầu nhận xét)

11 Lâm nghiệp và thuỷ sản
(trang 89) Sử dụng sơ đồ, bản số liệu để nhận biết về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản (không yêu cầu nhận xét).

16 Ôn tập
(trang 101) Không yêu cầu hệ thống hoá các kiến thức đã học, chỉ cần biết một số đặc điểm về địa lí tự nhiên, dân cư, các ngành kinh tế của nước ta.


23
Một số nước ở châu Âu
(trang 113)

Bài tự chọn

26
Châu Phi (tiếp theo)
(trang 118)
Bài tự chọn

28
Châu Mĩ (tiếp theo)
(trang 123)
Bài tự chọn

33 Ôn tập cuối năm
(trang 132) Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế của các châu lục.MÔN ÂM NHẠC
Lớp 1

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
17 - Tập biểu diễn các bài hát đã học.
- Trò chơi âm nhạc (tr 41) Không dạy nội dung 2: Trò chơi âm nhạc
18 Ôn tập - Kiểm tra học kì I ( tr 42) Thay bằng tập biểu diễn các bài hát đã học
24,25 Học hát: Bài Quả (tr 53 - 55) Không dạy lời 4.
28 - Ôn tập 2 bài hát: Quả, Hòa bình cho bé.
- Nghe hát (hoặc nghe nhạc) (tr 60)
Không dạy nội dung 2: Nghe nhạc.
31,32 Học hát: Bài Năm ngón tay ngoan
(tr 66 - 70) Không dạy bài hát này, địa phương có thể thay thế bằng bài hát Tiếng chào theo em hoặc Đường và chân trong phần Phụ lục tập Bài hát lớp 1.
34 Kiểm tra cuối năm (tr70) Thay bằng tập biểu diễn một số bài hát đã học.
35 Tổng kết năm học – Biểu diễn (tr72) Thay bằng tập biểu diễn một số bài hát đã học.


Lớp 2

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
8 - Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xòe hoa, Múa vui.
- Phân biệt âm thanh - cao - thấp, dài - ngắn.
- Nghe nhạc:( tr 22, 23, 24) Không dạy hoạt động 3: Nghe nhạc
14 - Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon -Tập đọc thơ theo tiết tấu(tr 34) Không dạy nội dung 2: Tập đọc thơ theo tiết tấu
15 Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng, Chiến sĩ tí hon.
(tr 36) - Không dạy Ôn tập bài Chiến sĩ tí hon
- Không dạy hoạt động 2: Nghe nhạc
16 - Kể chuyện âm nhạc
- Nghe nhạc ( 39) Không dạy nội dung 2 : Nghe nhạc
17 -Tập biểu diễn 3 bài hát đã học: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng, chiến sĩ tí hon
- Trò chơi âm nhạc
(tr 40) Không dạy tập biểu diễn bài Chiến sĩ tí hon
18 Ôn tập và kiểm tra HKI.
(tr 41)
Thay bằng: Tập biểu diễn những bài hát đã học
24 - Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương
(tr 52) Không dạy hoạt động 3: Nghe nhạc
25 - Ôn tập 3 bài hát: Trên con đường đến trường, Hoa lá mùaxuân, Chú chim nhỏ dễ thương.
- Kể chuyên Âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh (tr 53) Không dạy Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương.

32 - Ôn tập 3 bài hát: Chim chích bông, Chú ếch con, Bắc kim thang
- Nghe nhạc. (tr 66) Không dạy Ôn tập bài hát Bắc kim thang
33 - Ôn tập một số bài hát đã học.
- Trò chơi " Chim bay cò bay"
( tr 68) Dành cho địa phương tự chọn
34 Ôn tập - Kiểm tra cuối năm
( tr 70) Thay bằng : Tập biểu diễn một số bài hát đã học ở học kì I.
35 Ôn tập - Kiểm tra cuối năm
( tr 70) Thay bằng : Tập biểu diễn một số bài hát đã học ở học kì II .

Lớp 3
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
15 - Học hát: Bài Ngày mùa vui.
- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc.
- Nghe nhạc (tr 35) Không dạy hoạt động 3: Nghe nhạc
18 Kiểm tra học kì I (tr 42)
Thay bằng: Tập biểu diễn các bài hát đã học.
22 - Ôn tập bài hát: Cùng muá hát dưới trăng.
- Giới thiệu khuông nhạc và khóa Son ( tr 51).
Không dạy hoạt động 2: Tập biểu diễn
32 - Học hát: Bài do địa phương tự chọn
- Trò chơi âm nhạc Dành cho địa phương tự chọn bài hát
33 - Ôn tập các nốt nhạc.
- Tập biểu diễn bài hát.
- Nghe nhạc (tr 71) Không dạy nội dung 3: Nghe nhạc
34 -35 Kiêm tra cuối năm (tr 72) Thay bằng Tập biểu diễn.

Lớp 4
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
14 - Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em và Cò lả.
- Nghe nhạc ( tr 24) - Không dạy Ôn tập bài hát Cò lả


- Không dạy nội dung 2: Nghe nhạc
16 Ôn tập 5 bài hát đã học (tr 24) Chỉ dạy Ôn tập 3 bài hát
17 Ôn tập ( tr24) Hoạt động 2: Chỉ Ôn tập 2 bài TĐN
18 Kiểm tra học kì I (tr 26) Thay bằng Tập biểu diễn các bài hát đã học
25 - Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ và Chim sáo.
- Nghe nhạc (tr 34) Không dạy Ôn tập bài hát Chim sáo


27 - Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7. ( tr 38) SGV tiết 27 có gợi ý cách gõ đệm theo 2 âm sắc, GV có thể bỏ nội dung này.
33 Ôn tập và kiểm tra (tr 45) Thay bằng Ôn tập 3 bài hát.
34
Ôn tập và kiểm tra
(tr 46) Thay bằng Ôn tập 2 bài TĐN hoặc hát
35 Kiểm tra học kì II ( tr 46) Thay bằng tập biểu diễn một số bài hát đã học.

Lớp 5
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
24 Häc h¸t: Bµi Mµu xanh quª h­¬ng ( tr 38) Kh«ng d¹y Bµi h¸t Mµu xanh quª h­¬ng vì bài này rất khó thể hiện, địa phương có thể thay thế bài hát này bằng bài hát khác trong phần Phụ lục tập Bài hát lớp 5.
34 - ¤n tËp vµ kiÓm tra 2 bµi h¸t Em vÉn nhí tr­êng x­a, Dµn ®️ång ca mïa h¹
- ¤n T§N sè 8 (tr. 54 ) Thay b»ng TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t.

35 TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t (tr.55) Thay b»ng TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®️• häc.MÔN MĨ THUẬT
Lớp 1
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
1 Bµi 1
Xem tranh thiÕu nhi vui ch¬i - Lµm quen, tiÕp xóc víi tranh vÏ cña thiÕu nhi.
2 Bµi 2
VÏ nÐt th¼ng - TËp vÏ phèi hîp nÐt th¼ng ®️Ó t¹o h×nh ®️¬n gi¶n
5 Bµi 5
VÏ nÐt cong - TËp vÏ h×nh cã nÐt cong vµ t« mµu
6 Bµi 6
VÏ hoÆc NÆn qu¶ d¹ng trßn - TËp VÏ hoÆc NÆn qu¶ cã d¹ng trßn
10 Bµi 10
VÏ qu¶ (qu¶ d¹ng trßn) - TËp vÏ qu¶ d¹ng trßn vµ tËp t« mµu theo ý thÝch.
12 Bµi 12
VÏ Tù do - TËp vÏ bøc tranh theo ®️Ò tµi tù chän
15 Bµi 15.
VÏ c©️y, vÏ nhµ - TËp vÏ bøc tranh ®️¬n gi¶n cã c©️y, cã nhµ
17 Bµi 17
VÏ tranh Ng«i nhµ cña em
- TËp vÏ bøc tranh cã h×nh Ng«i nhµ
19 Bµi 19
VÏ Gµ - TËp vÏ con gµ vµ t« mµu theo ý thÝch
22 Bµi 22
VÏ vËt nu«i trong nhµ - TËp vÏ con vËt nu«i mµ em thÝch
26
Bµi 26
VÏ Chim vµ Hoa - TËp vÏ tranh cã h×nh ¶nh Chim vµ Hoa.

27 Bµi 27
VÏ hoÆc NÆn c¸i « t« - TËp NÆn hoÆc VÏ c¸i « t« theo ý thÝch.

29 Bµi 29
VÏ tranh ®️µn gµ - TËp vÏ mét hoÆc hai con gµ vµ t« mµu
30

Bµi 30
Xem tranh thiÕu nhi vÒ ®️Ò tµi Sinh ho¹t
- TËp quan s¸t, m« t¶ h×nh ¶nh vµ mµu s¾c trªn tranh
31
Bµi 31
VÏ c¶nh Thiªn nhiªn
- TËp vÏ c¶nh Thiªn nhiªn ®️¬n gi¶n
33 Bµi 33
VÏ tranh BÐ vµ Hoa
- TËp vÏ tranh cã BÐ vµ Hoa
34 Bµi 34: VÏ Tù do - TËp vÏ tranh theo ®️Ò tµi tù chän


Lớp 2
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
1 Bµi 1: VÏ trang trÝ
®️Ëm, vÏ nh¹t - TËp t¹o ra ba ®️é ®️Ëm nh¹t: §Ëm, §Ëm võa, Nh¹t b»ng mµu, hoÆc b»ng bót ch×
4 Bµi 4: VÏ tranh
§Ò tµi v¬­ên c©️y

- TËp vÏ hai hoÆc ba c©️y ®️¬n gi¶n vµ vÏ mµu theo ý thÝch.
7 Bµi 7: VÏ tranh
§Ò tµi Em ®️i häc
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Em ®️i häc

9 Bµi 9: VÏ theo mÉu
VÏ c¸i Mò (Nãn)
- TËp vÏ c¸i Mò (Nãn) theo mÉu
10 Bµi 10: VÏ tranh
§Ò tµi tranh Ch©️n dung

- TËp vÏ tranh Ch©️n dung theo ý thÝch
12 Bµi 12: VÏ theo mÉu
VÏ cê Tæ quèc hoÆc cê LÔ héi

- TËp vÏ l¸ cê Tæ quèc hoÆc cê LÔ héi
13 Bµi 13: VÏ tranh
§Ò tµi V­ên hoa hoÆc C«ng viªn
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi V­ên hoa hoÆc C«ng viªn

15 Bµi 15:
VÏ theo mÉu
VÏ c¸i Cèc (c¸i Li)
- TËp vÏ c¸i Cèc (c¸i Li) theo mÉu

17 Bµi 17: Th­êng thøc mÜ thuËt
Xem tranh D©️n gian Phó quý, Gµ m¸i (Tranh D©️n gian §«ng Hå)
- Lµm quen, tiÕp xóc víi tranh D©️n gian VN

19 Bµi 19: VÏ tranh
§Ò tµi S©️n tr­êng trong giê ra ch¬i
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi S©️n tr¬ường trong giê ra ch¬i.
20 Bµi 20: VÏ theo mÉu
VÏ c¸i tói X¸ch (giá x¸ch) -
- - TËp vÏ c¸i tói X¸ch theo mÉu
21
Bµi 21: TËp NÆn t¹o d¸ng tù do
NÆn hoÆc VÏ d¸ng ng­¬êi
- TËp NÆn hoÆc VÏ d¸ng ng­êi ®️¬n gi¶n
23 Bµi 23: VÏ tranh
§Ò tµi vÒ MÑ hoÆc C« gi¸o
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi vÒ MÑ hoÆc C« gi¸o
26 Bµi 26: VÏ tranh
§Ò tµi Con vËt (vËt nu«i)
- TËp vÏ tranh Con vËt quen thuéc vµ vÏ mµu theo ý thÝch
27 Bµi 27: VÏ theo mÉu
VÏ CÆp s¸ch häc sinh
- TËp vÏ c¸i CÆp s¸ch häc sinh
30 Bµi 30: VÏ tranh
§Ò tµi VÖ sinh m«i tr­êng
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi VÖ sinh m«i tr-­êng
34 Bµi 34: VÏ tranh
§Ò tµi Phong c¶nh
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Phong c¶nh thiªn nhiªn

Lớp 3
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
1

Bµi 1: Th¬¬­êng thøc mÜ thuËt
Xem tranh thiÕu nhi
(§Ò tµi M«i tr­êng)
- TËp m« t¶ c¸c h×nh ¶nh, c¸c ho¹t ®️éng vµ mµu s¾c trªn tranh
4 Bµi 4: VÏ tranh
§Ò tµi Tr¬¬­êng em

- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Tr¬¬­êng em
8 Bµi 8. VÏ Tranh:
VÏ Ch©️n dung

- TËp vÏ tranh Ch©️n dung ®️¬n gi¶n
10 Bµi 10: Th­¬¬êng thøc mÜ thuËt:
Xem tranh tÜnh vËt
(Mét sè tranh tÜnh vËt hoa, qu¶ cña häa sÜ §­¬¬êng Ngäc C¶nh)
- TËp m« t¶ c¸c h×nh ¶nh, vµ mµu s¾c trªn tranh

12 Bµi 12: VÏ tranh
§Ò tµi Ngµy Nhµ gi¸o viÖt nam

- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi: Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam
17 Bµi 17. VÏ tranh:
§Ò tµi Chó bé ®️éi

- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Chó bé ®️éi

20 Bµi 20.VÏ Tranh:
§Ò tµi ngµy TÕt hoÆc LÔ héi

- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Ngµy TÕt hoÆc LÔ héi

24 Bµi 24.VÏ tranh:
§Ò tµi Tù do

- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Tù do
29 Bµi 29. VÏ tranh:
TÜnh vËt (Lä vµ Hoa)

- TËp vÏ tranh tÜnh vËt Lä vµ Hoa

31 Bµi 31. VÏ tranh:
§Ò tµi C¸c con vËt

- TËp vÏ tranh Con vËt

33 Bµi 33. Th­êng thøc mÜ thuËt:
Xem tranh thiÕu nhi ThÕ giíi
- Tranh MÑ t«i cña XvÐt-ta Ba-la-n«-va, 8 tuæi (Ca-d¾c-xtan).
- Tranh Cïng gi• g¹o cña Xa-rau-giu Thª Px«ng Krao, 9 tuæi (Th¸i Lan).
- TËp m« t¶ c¸c h×nh ¶nh, vµ mµu s¾c trªn tranh

34 Bµi 34. VÏ Tranh:
§Ò tµi mïa HÌ
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi mïa HÌ.


Lớp 4
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
1

Bµi 1. VÏ trang trÝ
Mµu s¾c vµ c¸ch pha mµu

- TËp pha c¸c mµu: Da cam, Xanh l¸ c©️y, TÝm
4 Bµi 4. VÏ trang trÝ
Häa tiÕt trang trÝ D©️n téc
-
- - TËp chÐp mét häa tiÕt ®️¬n gi¶n
5 Bµi 5. Th­¬êng thøc MÜ thuËt
Xem tranh phong c¶nh
- TËp m« t¶ c¸c h×nh ¶nh vµ mµu s¾c trªn tranh.
7 Bµi 7. VÏ tranh
§Ò tµi Phong c¶nh quª h­¬¬ng
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi tranh Phong c¶nh
9 Bµi 9. VÏ trang trÝ
®️¬n gi¶n Hoa, L¸ - - TËp vÏ ®️¬n gi¶n mét b«ng Hoa hoÆc mét chiÕc L¸.
12 Bµi 12. VÏ tranh
§Ò tµi Sinh ho¹t
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Sinh ho¹t
15 Bµi 15. VÏ tranh: VÏ Ch©️n dung
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Ch©️n dung
16 Bµi 16. TËp nÆn t¹o d¸ng
T¹o d¸ng con vËt hoÆc « t« b»ng vá hép
- TËp t¹o d¸ng mét con vËt hoÆc « t« ®️¬n gi¶n
20 Bµi 20. VÏ tranh
§Ò tµi Ngµy héi quª em
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Ngµy héi ë quª em
23 Bµi 23. TËp nÆn t¹o d¸ng
TËp nÆn d¸ng ng­êi
- TËp nÆn mét d¸ng ng­êi ®️¬n gi¶n
25 Bµi 25. VÏ tranh
§Ò tµi Tr¬­êng em
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Tr­êng em
29 Bµi 29. VÏ tranh
§Ò tµi An toµn giao th«ng
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi An toµn giao th«ng
33 Bµi 33.
VÏ tranh §Ò tµi Vui ch¬i trong mïa HÌ
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Vui ch¬i trong mïa HÌ

34 Bµi 34. VÏ tranh
§Ò tµi tù do
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Tù do

Lớp 5
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
1 Bµi 1. Th­¬êng thøc MÜ thuËt
Xem tranh ThiÕu n÷ bªn hoa HuÖ
- TËp m« t¶, nhËn xÐt khi xem tranh
3 Bµi 3: VÏ tranh
§Ò tµi Tr­¬êng em
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Tr¬­êng em
6 Bµi 6. VÏ trang trÝ
VÏ ho¹ tiÕt trang trÝ ®️èi xøng qua trôc -
- - TËp vÏ mét ho¹ tiÕt ®️èi xøng ®️¬n gi¶n.
7 Bµi 7. VÏ tranh
§Ò tµi An toµn giao th«ng
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi An toµn giao th«ng
10 Bµi 10. VÏ trang trÝ
Trang trÝ ®️èi xøng qua trôc -
- - TËp vÏ mét ho¹ tiÕt ®️èi xøng ®️¬n gi¶n.
11 Bµi 11. VÏ tranh
§Ò tµi ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam.
13 Bµi 13. TËp nÆn t¹o d¸ng
NÆn d¸ng Ng­¬êi
- TËp nÆn mét d¸ng Ng¬­êi ®️¬n gi¶n
14 Bµi 14. VÏ trang trÝ
Trang trÝ ®️¬­êng diÒm ë ®️å vËt -
- - TËp trang trÝ ®️­¬êng diÒm ®️¬n gi¶n vµo ®️å vËt.
15 Bµi 15. VÏ tranh
§Ò tµi Qu©️n ®️éi
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Qu©️n ®️éi
16 Bµi 16. VÏ theo mÉu
MÉu vÏ cã hai vËt mÉu
- TËp vÏ qu¶ dõa hoÆc c¸i x« ®️ùng n­¬íc
17 Bµi 17. Th­¬êng thøc mÜ thuËt
Xem tranh Du kÝch tËp b¾n
- TËp m« t¶, nhËn xÐt khi xem tranh
19 Bµi 19.VÏ tranh
§Ò tµi ngµy TÕt, LÔ héi vµ mïa Xu©️n - TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Ngµy TÕt, LÔ héi vµ mïa Xu©️n
21 Bµi 21. TËp nÆn t¹o d¸ng
§Ò tµi Tù chän - TËp nÆn mét d¸ng ng­¬¬êi hoÆc d¸ng con vËt ®️¬n gi¶n
22 Bµi 22. VÏ trang trÝ
T×m hiÓu vÒ kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®️Ëm - TËp kÏ ch÷ A, B theo mÉu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®️Ëm

23 Bµi 23. VÏ tranh
§Ò tµi Tù chän - TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Tù chän

24 Bµi 24. VÏ theo mÉu
MÉu vÏ cã hai hoÆc ba vËt mÉu - TËp vÏ mÉu cã 2 vËt mÉu
25 Bµi 25.Th­¬êng thøc MÜ thuËt
Xem tranh B¸c Hå ®️i c«ng t¸c
- TËp m« t¶, nhËn xÐt khi xem tranh
26
Bµi 26. VÏ trang trÝ
TËp kÎ kiÓu ch÷ In hoa nÐt thanh nÐt ®️Ëm. - - TËp kÏ ch÷ CH¡M Häc theo mÉu ch÷ In hoa nÐt thanh nÐt ®️Ëm

27 Bµi 27. VÏ tranh
§Ò tµi M«i tr­êng
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi M«i tr­¬êng
28 Bµi 28. VÏ theo mÉu
MÉu vÏ cã hai hoÆc ba vËt mÉu (vÏ mµu)
- TËp vÏ mÉu cã 2 vËt mÉu
29
Bµi 29.TËp nÆn t¹o d¸ng
§Ò tµi Ngµy héi - TËp nÆn mét d¸ng Ng­¬¬êi hoÆc d¸ng con VËt ®️¬n gi¶n
30
Bµi 30. VÏ tranh
Trang trÝ ®️Çu b¸o T­¬êng
- TËp trang trÝ ®️Çu b¸o T­¬êng
31 Bµi 31.VÏ tranh
§Ò tµi ­¬íc m¬ cña em
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi ¦íc m¬ cña em
32 Bµi 32. VÏ theo mÉu
VÏ TÜnh vËt (vÏ mµu)
- TËp vÏ Qu¶ hoÆc lä Hoa
33 Bµi 33.
VÏ trang trÝ
Trang trÝ Cæng tr¹i hoÆc LÒu tr¹i ThiÕu nhi
- TËp trang trÝ Cæng tr¹i hoÆc LÒu tr¹i

34 Bµi 34.
VÏ tranh
§Ò tµi Tù chän
- TËp vÏ tranh ®️Ò tµi Tù chän
MÔN THỂ DỤC
Lớp 1

Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh
4 Đội hình đội ngũ - Trò chơi
(trang 32 - 33) Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2.
5 Đội hình đội ngũ - Trò chơi
(trang 34 - 35) Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2.
6 Đội hình đội ngũ - Trò chơi
(trang 36 - 37) Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2.
7 Đội hình đội ngũ - Trò chơi
(trang 38 - 39) Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2.
11 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản -Trò chơi(trang 45 - 47) Thay nội dung đứng đưa một chân ra trước thành đứng kiễng gót bằng hai chân.
12 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản-Trò chơi (trang 47 - 49) Thay nội dung đứng đưa một chân ra trước thành đứng kiễng gót bằng hai chân.
13 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản-Trò chơi (trang 49-51) Thay nội dung đứng đưa một chân ra trước thành đứng kiễng gót bằng hai chân.
29 Trò chơi (trang 77 - 79) Thay trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người bằng nội dung tâng cầu.
30 Trò chơi (trang 79 - 80) Thay trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người bằng nội dung tâng cầu.
31 Trò chơi (trang 80 - 81) Thay trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người bằng nội dung tâng cầu.
32 Bài thể dục - Trò chơi (trang 81 - 82) Không thực hiện trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người .
33 Đội hình đội ngũ-Trò chơi (trang 82-83) Không thực hiện trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người .
34 Trò chơi (trang 83 - 84) Không thực hiện trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người.

Lớp 2
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh


3 - Bài 5: Quay phải, quay trái- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” (trang 37-38)
- Bài 5: Quay phải, quay trái - Động tác vươn thở và tay (trang 39 - 41) Nhận biết được hướng và quay đúng hướng .

28 - Bài 56: Trò chơi “tung vòng vào đích” và “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” (trang119- 120) Có thể không thực hiện trò chơi “tung vòng vào đích”.

Lớp 3
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh


2 - Bài 3: Ôn tập đi đều-Trò chơi kết bạn (trang 42- 43)
- Bài 4: Ôn tập rèn luyện tư thế, kĩ năng vận động cơ bản- Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (trang 43- 45) Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.
3 - Bài 6: Ôn đội hình đội ngũ (trang 46- 48) Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.


6 Bài 12: Đi chuyển hướng phải, trái-Trò chơi “Mèo đuổi chuột” (trang57-59)
Bài 13: Ôn đi chuyển hướng phải, trái- Trò chơi “Mèo đuổi chuột” (trang57- 59) Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.

7 Bài 15: Trò chơi chim về tổ (trang 63- 64)
Bài 16: Kiểm tra đội hình đội ngũ và di chuyển hướng phải, trái Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.
11 Bài 22: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung (trang 77-79) Có thể không thực hiện trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”.


13 Bài 26: Ôn bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Đua ngựa” (trang 85- 86)
Bài 27: Ôn bài thể dục phát triển chung (trang 87- 88) Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…).

14 Bài 28: Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung (trang 88- 89)
Bài 29: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung (trang 90- 91)
Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…).


17 Bài 32: Ôn tập bài rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản- Đội hình đội ngũ (trang 94- 96)
Bài 33:Ôn tập bài rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản- Trò chơi “Chim về tổ” (trang 96- 98) Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.


18 Bài 33: Ôn tập bài rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản-Trò chơi “Chim về tổ” (trang 96- 98)
Bài 34: Ôn tập Đội hình đội ngũ - bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản (trang 98- 99) Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.


19 Bài 35: Kiểm tra đội hình đội ngũ- bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản (trang 99- 100)
Bài 36: Sơ kết học kì I -Trò chơi “Đua ngựa” (trang 100-101) Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.

Lớp 4
Nội dung môn thể thao tự chọn thay yêu cầu “Thực hiện cơ bản đúng các bài tập” bằng “Thực hiện được các bài tập”.
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh

4 - Bài 8: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau đi đều ,vòng phải, vòng trái, đứng lại, trò chơi “Bỏ khăn” (trang 55-56) - Có thể không dạy quay sau.
- Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái.5 - Bài 9: Đổi chân khi đi đều sai nhịp, trò chơi “Bịt mắt bắt dê” (trang 57-58)
- Bài 10: Quay sau đi đều,vòng phải, vòng trái, đổi chân đi đều sai nhịp, trò chơi “Bỏ khăn” (trang 55- 56) - Có thể không dạy quay sau.
- Thay đi đều ,vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái.6 - Bài 11: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau đi đều ,vòng phải, vòng trái, Đổi chân khi đi đều sai nhịp, trò chơi “Kết bạn” (trang 60- 61)
- Bài 12: Đi đều, vòng phải, vòng trái, Đổi chân khi đi đều sai nhịp, trò chơi “Ném trúng đích” (trang 61-63) - Có thể không dạy quay sau.
-Thay đi đều ,vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái.
7 - Bài 13: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau đi đều ,vòng phải, vòng trái, Đổi chân khi đi đều sai nhịp, trò chơi “Kết bạn” (trang 63- 64)
- Bài 14: : Quay sau đi đều ,vòng phải, vòng trái, đổi chân đi đều sai nhịp, trò chơi “Ném trúng đích” (trang 64- 66) - Có thể không dạy quay sau.
-Thay đi đều ,vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái.


8 - Bài 15: Quay sau đi đều, vòng phải, vòng trái, đổi chân đi đều sai nhịp. - Có thể không dạy quay sau..
- Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái.24 - Bài 47: Phối hợp chạy, nhảy và chạy, mang, vác-Trò chơi “Kiệu người” (trang119- 120)
- Bài 48: Kiểm tra Bật xa - tập phối hợp chạy, mang, vác- Trò chơi “Kiệu người” (trang120- 121) - Có thể không dạy Phối hợp chạy, nhảy, mang vác.
- Có thể không thực hiện trò chơi “Kiệu người”.


25 - Bài 49: Phối hợp chạy, nhảy và chạy, mang, vác-Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” (trang122-123)
- Bài 50: Nhảy dây chân trước chân sau-Trò chơi “ Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” (trang124-125) - Có thể không dạy Phối hợp chạy nhảy,mang vác
- Thay yêu cầu nhảy dây chân trước chân sau thành nhảy dây chụm chân, đối với HS thực hiện tốt nhảy chụm chân dạy nhẩy dây chân trước chân sau.


26 - Bài 51: Một số bài tập RLTTCB-Trò chơi “Trao tín gậy” (trang 125-127)
- Bài 52: Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây- Trò chơi “Trao tín gậy” (trang 127-129) - Có thể không thực hiện trò chơi “Trao tín gậy”.

Lớp 5
Nội dung môn thể thao tự chọn thay yêu cầu “Thực hiện cơ bản đúng các bài tập” bằng “Thực hiện được các bài tập”.
Tuần Tên bài học Nội dung điều chỉnh

21 - Bài 42: Nhảy dây- Bật cao, trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa” (trang 108-109) Có thể không chơi trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”.

6 - Bài 43: Nhảy dây - Phối hợp mang vác, trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa” (trang 110-111) Có thể không chơi trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”.

26 - Bài 52: Môn thể thao tự chọn- Trò chơi “Chuyền bắt bóng tiếp sức” (trang 127-128) Có thể không thực hiện tung bắt bóng qua kheo chân.

27 - Bài 53: Môn thể thao tự chọn- Trò chơi “Chuyền bắt bóng tiếp sức” (trang 127-128) Có thể không thực hiện tung bắt bóng qua kheo chân.

Chú ý:
- Tùy theo điều kiện của địa phương và trình độ của HS, GV có thể áp dụng những nội dung được giảm tải cho phù hợp.
- Trong quá trình thực hiện, nếu thấy nội dung nào chưa phù hợp với trình độ và tình hình thực tế ở địa phương thì có thể thay thế nội dung.
- Trong quá trình giảng dạy, GV cần chú ý tới thể lực của từng HS để cân đối lượng vận động.

MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI VÀ MÔN THỦ CÔNG KỸ THUẬT CẤP TIỂU HỌC
KHÔNG ĐIỀU CHỈNH
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/11/2011

Xem lý lịch thành viên http://thqa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết